Είσοδος Συνεργατών
Προφίλ

Η εταιρεία Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Π. διασφαλίζει για 42 συνεχή χρόνια τα συμφέροντα του πελάτη, με γνώμονα τη πολυετή εμπειρία, τη σύγχρονη ...

Πελάτες

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ:

Ι & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ από το 1981
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΕΔΗΚ Α.Ε.                                                                         AUTO MARIN ...

Generali Home Style κατοικία
Υπηρεσίες > Προγράμματα ενυπόθηκων

- Ασφαλισμένη αξία κτιρίου 100.000 €

- Καλύψεις:

 • Πυρκαγιά, κεραυνός, ευρεία έκρηξη, καπνός, πυρκαγία από δάσος, πτώση αεροσκαφώ ή τμημάτων του, αμέλεια, έξοδα πυρόσβεσης
 • Δόση στεγαστικού δανείου: καλύπτεται η πληρωμή των δόσεων του στεγαστικού δανείου (προκειμένου για ιδιοκτήτη) σε περίπτωση που η ασφαλισμένη κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη από καλυπτόμενη από το ασφαλιστήριο ζημιά έως του ποσού των 500€ το μήνα για διάστημα έως έξι (6) μήνες.
 • Έξοδα μελετών και έκδοσης αδειών: Καλύπτονται τα έξοδα έκδοσης οικοδόμησης και οι αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών λόγω ζημιών στην οικοδομή οι οποίες προκλήθηκαν από ασφαλισμένο κίνδυνο.
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά: καλύπτεται η αστική ευθύνη του σφαλισμένου λόγω πυρκαγιάς που θα προκληθεί σε τρίτους έως το ποσό των 100.000€ για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος, από λάθη ή παραλείψεις του ως ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή της ασφαλισμένης κατοικίας.
 • Αναπροσαρμογή ασφαλισμένης αξίας λόγω πληθωρισμού: προβλέπεται αυτόματη αναπροσαρμογή των ασφαλισμένων κεφαλαίων για την προστασία του ασφαλισμένου από τον πληθωρισμό, προστασία υπασφάλισης μέχρι ποσοστό 10% του ασφ/νου κεφαλαίου της οικοδομής ή/και περιεχομένου

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ:

 • Σεισμός: καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στα ασφαλισμένα αντικείμενα (κτιρίου) και οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε σεισμό ή / και πυρκαγιά ή / και παλιρροϊκά κύματα ως επακόλουθο σεισμού (tsunami). Για κάθε ζημιά ισχύει απαλλαγή 2% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου (οικοδομή ή / και περιεχόμενο) με ελάχιστο ποσό 1.000€
 • Διασάλευση/διατάραξη δημόσιας τάξης/κακόβουλες ενέργειες/τρομοκρατικές ενέργειες : καλύπτονται οι ζημιές που προκαλούνται και οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα σε: στάσεις, απεργίες, ανταπεργίες,οχλαγωγίες,πολιτικές ταραχές, βανδαλισμούς,ενέργειες αρχών για την καταστολή,κακόβουλες ενέργειες,τρομοκρατικές ενέργειες
 • Φυσικά φαινόμενα: καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν και οφείλονται άμεσα σε πλημμύρα, καταίγίδα/θύελλα,χαλάζι ή χιονόπτωση,παγετός.Για κάθε ζημιά ισχύει απαλλαγή 10% με ελάχιστο € 450,00   
 • Βάση αποτίμησης  σε περίπτωση ζημιάς :

    · Οικοδομή :       Αξία ανακατασκευής καινούργιου

    · Περιεχόμενο :   Αξία αντικατάστασης καινούργιου

  Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα :  160,00 €


  Καραϊσκου 117, 18535 Πειραιάς
  Τηλέφωνο: 210.4223000
  Fax: 210.4222888
  e-mail: info@kirlakis.gr

  privacy notice
  With love and care by iBS