Προγράμματα Επιχειρήσεων.

Με τα Προγράμματα Επιχειρήσεων διασφαλίζουμε την ταχύτερη αποζοιμίωση σας στις περιπτώσεις που καταγράφονται!

Generali Home Made Κατοικία

AIG κατοικία

Generali | Business Value

Σενάριο & Όροι

Εστιατόριο ( ουζερί, μπυραρία, πιτσαρία)

– Ασφαλιζόμενα κεφάλαια :

 Κτίριο                                           35.000 €

Περιεχόμενο                                   60.000 €

 Συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 95.000 €

Βάση αποτίμησης σε περίπτωση ζημιάς :

 • Οικοδομή ή / και βελτιώσεις:  Αξία ανακατασκευής  καινούργιου
 • Πάγιο Περιεχόμενο – Εξοπλισμός: Αξία αντικατάστασης καινούργιου
 • Εμπορεύματα και Υλικά Συσκευασίας: Αξία κόστους αγοράς (τιμολογίου)

 Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα :  311,99 €

Καλύψεις Προγράμματος

Αναλυτικά Οι Καλύψεις

 • Πυρκαγιά , πυρκαγιά από δάσος, βραχυκύκλωμα κλπ, κεραυνός,
 • έκρηξη, καπνός, ζημιές στο λέβητα, προσπάθεια πυρόσβεσης
 • διασάλευση / διατάραξη δημόσιας τάξης, κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, ανταπεργίες, οχλαγωγίες, βανδαλισμοί, πολιτικές ταραχές, ενέργεις αρχών για την καταστολή
 • φυσικά φαινόμενα, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χαλάζι, χιονόπτωση, παγετός,
 • διαρροή, διάρρηξη ή υπερχείλιση εγκαταστάσεων,σωληνώσεων/sprinklers 
 • δαπάνες εντοπισμού και αποκατάστασης που προκαλούνται από διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης ( ζημιές που αφορούν σωληνώσεις αποχέτευσης για οικοδομές έως 20 ετών, απαλλαγή 5% της ζημιάς με ελάχιστο ποσό 600 €, για ζημιά σε υπόγειο το ελάχιστο ποσό της απαλλαγής ορίζεται σε 1.200 €),
 • δαπάνες για την άντληση των νερών από τον ασφαλισμένο χώρο
 • κλοπή / ληστεία ( απαλλαγή 5% της ζημιάς με ελάχιστο ποσό 450 €),
 • πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, δένδρων ή στύλων ή εναέριων καλωδίων,
 • θραύση κρυστάλλων ( μέχρι 10.000 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • αλλοίωση εμπορευμάτων που βρίσκονται εντός ή εκτός των ψυγείων λόγω :
  1. καλυπτόμενης υλικής ζημιάς
  2. αιφνίδιας διακοπής ρεύματος πέραν των 12 συνεχόμενων ωρών με ανώτατο όριο ευθύνης 5.000 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος
 • απώλεια ενοικίων ( μέχρι 5.250 € και μέχρι 6 μήνες ),
 • αποκομιδή ερειπίων( μέχρι 8.500 €),
 • προσωρινή στέγαση (μέχρι 6 μήνες και μέχρι 8.500 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • έξοδα φύλαξης εγκαταστάσεων ( μέχρι 8.500 €  για  κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • έξοδα μεταφοράς σε άλλο χώρο ( μέχρι 5.000 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • έξοδα προσωρινής μεταστέγασης ( μέχρι 15.000 € για κάθε ζημιά και  συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • Αστική Ευθύνη ( μέχρι 150.000 € για κάθε ζημιά και μέχρι 1.000.000 € συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος , απαλλαγή 200 € ανά απαίτηση),
 • Εργοδοτική Ευθύνη ( μέχρι 50.000 € για κάθε ζημιά και 300.000 € συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • κάλυψη χρημάτων μετά από  διάρρηξη ή ληστεία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και / ή κατά τη μεταφορά ( μέχρι 5.000 για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • ημερήσιο επίδομα λόγω διακοπής εργασιών ( μέχρι 150 € για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι 6 μήνες),
 • έξοδα μελετών και έκδοσης αδειών,
 • αναπροσαρμογή  ασφαλισμένων κεφαλαίων λόγω πληθωρισμού
 • προστασία υπασφάλισης
 • νεοαποκτηθείσα περιουσία ( δεν εφαρμόζεται ο όρος υπασφάλισης σε  περίπτωση που η αξία των παγίων και βελτιώσεων υπερβαίνει μέχρι 10% το ασφαλισμένο τους κεφάλαιο).

AIG Κατά παντός κινδύνου

Σενάριο & Όροι

Κατάστημα Ενδυμάτων

– Ασφαλιζόμενα κεφάλαια:

Βελτιώσεις κτιρίου                        15.000 €

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός               3.000 €

Εμπορεύματα                               70.000 €

Λοιπό περιεχόμενο                        10.000 €

Συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο  98.000 €

ετών, σε τρέχουσα εμπορική αξία

 

 Βάση αποτίμησης αξιών

α. Κτιριακές εγκαταστάσεις & κτιριακές βελτιώσεις  : Αξία ανακατασκευή με καινούργιο

β. Εμπορεύματα & Α’ ύλες : Αξία κόστους (τιμολογιακή χωρίς ΦΠΑ)

γ.  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

      – ως 3 χρόνια, αξία αντικατάστασης με καινούργιο

      – πέραν των 3 ετών, σε τρέχουσα εμπορική αξία

 

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα 329,61€

 

Καλύψεις Προγράμματος

Αναλυτικά Οι Καλύψεις

 • Κατά παντός κινδύνου (πλην σεισμού) σύμφωνα με το ασφαλιστήριο της AIG
 • χρήματα & χρηματοκιβώτιο : μέχρι 10.000 € για διάρρηξη χρηματοκιβωτίου, μέχρι 1.000 € από κλειδωμένο συρτάρι ή ταμειακή μηχανή, μέχρι 10.000 € κατά τη μεταφορά χρημάτων
 • Γενική Αστική Ευθύνη ( μέχρι 300.000 €) , Εργοδοτική Αστική Ευθύνη ( μέχρι 150.000 €), Αστική Ευθύνη Προϊόντος (μέχρι 50.000)
 • ασφάλιση Διακοπής Εργασιών :

– για 3 ή περισσότερους μήνες, μέχρι 10% της καλυπτόμενης υλικής ζημιάς, μείον το ποσό που αναλογεί στις 6 πρώτες εργάσιμες ημέρες

– για διάστημα μικρότερο των 3 μηνών μέχρι 10% της καλυπτόμενης υλικής ζημιάς, επί τον αριθμό των ημερών που έμεινε κλειστή η επιχείρηση για 90, μείον το ποσό που αναλογεί στις 6 πρώτες εργάσιμες ημέρες).

– Επιπλέον του ποσού αυτού καλύπτεται μέχρι 10% της καλυπτόμενης υλικής ζημιάς και μέχρι 10.000 € για όλη την περίοδο ασφάλισης για μισθοδοσία, ενοίκια/στεγαστικό δάνειο.

 • έξοδα αποκομιδής συντριμάτων, αρχιτεκτόνων-μηχανικών, Δημοσίων Αρχών, καθαρισμού-εκκαθάρισης εδάφους, κατεδάφισης, επαγγελματικής μετεγκατάστασης, περιορισμού ζημιάς, πυρόσβεσης, φύλαξης εγκαταστάσεων
 • αντικατάσταση κλειδιών (μέχρι € 200)
 • προσωπικό ατύχημα ιδιοκτήτη μέχρι € 50.000
 • προαιρετικές καλύψεις : προσωπικό ατύχημα εργαζομένων έως € 10.000 κατ’ άτομο, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες συνεπεία ατυχήματος έως € 2.500 κατ’ άτομο

Απαλλαγές

– Κλοπή                                  5% με ελάχιστο τα 600

– Τυχαία Υλική Ζημιά          5% με ελάχιστο τα 600 €

– Θραύση κρυστάλλων        5% με ελάχιστο τα 600 €   

– Διαρροή σωληνώσεων & νερά / καιρικά φαινόμενα

στα ισόγεια & ορόφους       5% με ελάχιστο τα 600 €

στα υπόγεια & ημιυπόγεια     5% με ελάχιστο τα 1.500 €

– Ασφάλιση χρημάτων & χρηματοκιβωτίου

 • Χρήματα εντός, εκτός επιχείρησης χρηματοκιβώτιο 5% με ελάχιστο τα 1.000 €
 • Ταμειακή μηχανή, κλειδωμένο συρτάρι  500 €
 • Αστικών Ευθυνών      300 € στις υλικές ζημίες μόνο
 • Διακοπής εργασιών     6 πρώτες ημέρες

 

Μιλήστε μαζί μας

Αίτηση για αποζημίωση

Οι Πελάτες μας

“Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Curabitur aliquet quam id dui posuere.”

“Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Curabitur aliquet quam id dui posuere.”

“Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Curabitur aliquet quam id dui posuere.”

Βάλτε Εσάς και την Οικογένειά Σας σε Καλά Χέρια

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήστε μαζί μας και να μπορέσουμε να βρούμε μαζί το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς.