Προγράμματα Κατοικίας.

Με τα Προγράμματα Κατοικίας διασφαλίζουμε την ταχύτερη αποζοιμίωση σας στις περιπτώσεις που καταγράφονται!

Generali Home Made Κατοικία

Εθνικη & Σπίτι

AIG κατοικία

Generali | Home Made Κατοικία

Σενάριο & Όροι

Παράδειγμα: 

– Ασφαλισμένη αξία κτιρίου 100.000 €

– Ασφαλισμένη αξία περιεχομένου 30.000 €

Βάση αποτίμησης  σε περίπτωση ζημιάς :

  · Οικοδομή :       Αξία ανακατασκευής καινούργιου

  · Περιεχόμενο :   Αξία αντικατάστασης καινούργιου

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα :  136,57 € ( μαζί με την κάλυψη σεισμού 304,79 € )

Καλύψεις Προγράμματος

Αναλυτικά Οι Καλύψεις

 • Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, βραχυκύκλωμα κλπ, κεραυνός, έκρηξη, ζημιές στο λέβητα, καπνός, προσπάθεια πυρόσβεσης
 • διασάλευση/διατάραξη δημόσιας τάξης,
 • κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, ανταπεργίες,  πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες, βανδαλισμοί, ενέργειες αρχών για την καταστολή,
 • φυσικά φαινόμενα, για κάθε ζημιά από φυσικά ορίζεται απαλλαγή 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό 450€.
 • διαρροή, διάρρηξη, ή υπερχείλιση εγκαταστάσεων, σωληνώσεων/sprinklers,
 • πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χαλάζι, ή χιονόπτωση, παγετός,
 • δαπάνες εντοπισμού και αποκατάστασης που προκαλούνται από διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης ( ζημιές που αφορούν σωληνώσεις αποχέτευσης για οικοδομές έως 25 ετών), ζημιές στις σωληνώσεις από φυσιολογική φθορά για οικοδομές έως 25 ετών, δαπάνες για άντληση νερών από τον ασφ/νο χώρο
 • κλοπή/ληστεία, ζημιές κατά την κλοπή/ληστεία
 • κλοπή χρημάτων( μέχρι 300 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • δαπάνη ψυχολογικής υποστήριξης (μέχρι 300 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • δαπάνη διακοσμητή ( μέχρι 300 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • έξοδα επανέκδοσης διαβατηρίου, ταυτότητας, άδειας οδήγησης (μέχρι, 300 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος ),
 • πρόσκρουση οχήματος, αεροσκάφους, δένδρων, στύλων, εναέριων καλωδίων, θραύση κρυστάλλων (μέχρι 6.000 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • οξείδωση καθρεπτών (μέχρι 300 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος) ,
 • αλλοίωση τροφίμων, στο ψυγείο (μέχρι 300 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος), ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα, απώλεια ενοικίων (μέχρι 5.000 € και μέχρι 6 μήνες),
 • αποκομιδή ερειπίων ( μέχρι 10.000 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • ζημιές έως του ποσού των € 1.000 για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή συσκευές από ηλεκτρική ή ηλεκτρονική (όχι όμως μηχανική ή άλλη) βλάβη που λειτουργούν με ηλεκτρισμό και οφείλεται σε υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, θέρμανση, σχηματισμό τόξου και διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος
 • έξοδα διαμονής σε άλλη κατοικία ( μέχρι 6 μήνες και μέχρι 10.000 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • έξοδα μεταφοράς σε άλλο χώρο ( μέχρι 6 μήνες και μέχρι 5.000 € για κάθε ζημιά και συνολικά για κάθε ασφαλιστικό έτος), δαπάνη φύλαξης της ασφ/νης περιουσίας έως του ποσού των € 500 για την οικοδομή ή και € 500 για το περιεχόμενο,
 • απώλεια ή ζημιά περιεχομένου σε προσωρινή μεταστέγαση ( μέχρι 10.000 € για κάθε ζημιά και ανά ασφαλιστικό έτος),
 • κάλυψη περιεχομένου τραπεζικής θυρίδας (μέχρι 10.000 € για κάθε ζημιά και ανά ασφαλιστικό έτος),
 • Αστική Ευθύνη ( μέχρι 100.000 € για κάθε ζημιά και ανά ασφαλιστικό έτος) ,
 • δόση στεγαστικού δανείου ( μέχρι 500 € το μήνα και μέχρι 6 μήνες),
 • έξοδα μελετών και έκδοσης αδειών, αναπροσαρμογή ασφαλισμένης αξίας λόγω πληθωρισμού. προστασία υπασφάλισης,
 • Νεαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία με την προϋπόθεση η αξία τους να μην υπερβαίνει το 10% του ασφ/νου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο όριο ευθύνης € 10.000 για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος.

Εθνική και Σπίτι

Σενάριο & Όροι

Παράδειγμα: 

– Ασφαλισμένη αξία κτιρίου 100.000 €

– Ασφαλισμένη αξία περιεχομένου 30.000 €

Βάση αποτίμησης  σε περίπτωση ζημιάς :

· Οικοδομή :       Αξία ανακατασκευής καινούργιου

· Περιεχόμενο :   Αξία αντικατάστασης καινούργιου

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα :  172,36 € ( μαζί με την κάλυψη σεισμού 425,13 € )

Καλύψεις Προγράμματος

Αναλυτικά Οι Καλύψεις

 • Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, πυρκαγιά από δάσος,
 • πρόσκρουση αεροσκαφών,
 • τρομοκρατικές ενέργειες,
 • Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά ( μέχρι 20% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου και ανώτατο όριο 18.000 € ανά γεγονός),
 • έξοδα κατεδάφισης/εκκαθάρισης ερειπίων ( μέχρι 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου και ανώτατο όριο 3.000 € ανά γεγονός),
 • θύελλα- καταιγίδα- πλημμύρα χιόνι- παγετός ( απαλλαγή μέχρι 10% επί του ποσού της αποζημίωσης και ελάχιστο όριο 600 €) ,
 • Αστική Ευθύνη από διαρροή ύδατος (μέχρι 1.500 €),
 • έξοδα άντλησης υδάτων (μέχρι 900 € ανά γεγονός και ετησίως),
 • στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλη ενέργεια,
 • ζημιές από έκρηξη του ιδίου του λέβητα / θερμοσίφωνα / φιαλών υγραερίου και/ή εγκαταστάσεων συσκευών φωταερίου ( μέχρι 6.000 € ανά γεγονός),
 • απώλεια μισθώματος ( μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου της οικοδομής και μέχρι 12 μήνες),
 • κλοπή και ζημιές από κλοπή (απαλλαγή 10% επί του ποσού της αποζημίωσης με ελάχιστο όριο 600 €),
 • ληστεία μετρητών και τραπεζικών επιταγών ( μέχρι ποσού 600 € ανά γεγονός και ετησίως),
 • θραύση υαλοπινάκων θυρών και παραθύρων- καθρεπτών ( μέχρι 600 € ανά γεγονός και μέχρι 900 € ετησίως),
 • πρόσκρουση οχήματος, ζημιές ηλεκτρικού πίνακα λόγω βραχυκυκλώματος ( μέχρι 300 € ανά γεγονός και μέχρι 600 € ετησίως),
 • έξοδα μετακόμισης( μέχρι 600 € ανά γεγονός και ετησίως),
 • έξοδα μεταστέγασης ( μέχρι 600 € ανά γεγονός και ετησίως),
 • έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο μετά από καλυπτόμενη ζημιά (μέχρι 30 ημέρες και ανώτατο όριο 1.800 € ανά γεγονός και ετησίως),
 • κάλυψη περιεχομένου σε προσωρινή διεύθυνση (μέχρι 3 μήνες),
 • πτώση δέντρων, στύλων ( μέχρι 300 € ανά γεγονός και ετησίως).

AIG Κατοικία

Σενάριο & Όροι

Παράδειγμα: 

– Ασφαλισμένη αξία κτιρίου 100.000 €

– Ασφαλισμένη αξία περιεχομένου 30.000 €

Βάση αποτίμησης  σε περίπτωση ζημιάς :

  · Οικοδομή :       Αξία ανακατασκευής καινούργιου

  · Περιεχόμενο :   Αξία αντικατάστασης καινούργιου

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα :  136,57 € ( μαζί με την κάλυψη σεισμού 304,79 € )

Καλύψεις Προγράμματος

Αναλυτικά Οι Καλύψεις

 • Πυρκαγιά, κεραυνός, πυρκαγιά από δάσος
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημιάς μέχρι 3.000 ευρώ.
 • Ζημίες από καπνό
 • Ίδιες ζημιές του θερμοσίφωνα, του λέβητα και συσκευών αερίου από έκρηξη
 • Βραχυκύκλωμα μέχρι 4.500 ευρώ.
 • Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλη βλάβη
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης
 • Θραύση υαλοπινάκων μέχρι 1.500 ευρώ.
 • Έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση ζημίας μέχρι 1.000 ευρώ.
 • Κάλυψη εξόδων κατεδάφισης και αποκομιδής ερειπίων μέχρι 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου και με μέγιστο 4.500 ευρώ.
 • Αστική Ευθύνη προς τρίτους από καλυπτόμενους κινδύνους μέχρι 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου και με ελάχιστο 10.000 ευρώ και μέγιστο 45.000 ευρώ.
 • Αστική ευθύνη ενοικιαστή έναντι ιδιοκτήτη από καλυπτόμενους κινδύνους μέχρι 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου και με μέγιστο 5.000 ευρώ.
 • Απώλεια εισοδήματος (ενοικίων) του ασφαλιζόμενου κτιρίου/διαμερίσματος
 • Έξοδα μετακόμισης, αποθήκευσης περιεχομένου και προσωρινής μεταστέγασης σε περίπτωση που η κατοικία καταστεί ακατοίκητη από καλυπτόμενη ζημιά μέχρι 4.500 ευρώ.
 • Ασφάλιση Έργων Τέχνης από τους καλυπτόμενους κινδύνους έως 30.000 ευρώ.
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος χιονιού
 • Έξοδα άντλησης υδάτων μέχρι 300 ευρώ.
 • Αποκατάσταση των ζημιωθέντων σωληνώσεων μέχρι 300 ευρώ.
 • Πτώση στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ και δένδρων
 • Κόστος Διερευνητικών Εργασιών για ζημιές από νερά μέχρι 300 ευρώ.
 • Θραύση καθρεπτών μέχρι 1.500 ευρώ.
 • Κλοπή ύστερα από διάρρηξη / Ληστεία
 • Ζημιές στην οικοδομή μετά από βίαιη είσοδο με σκοπό την κλοπή μέχρι 3.000 ευρώ.
 • Ζημία σε πόρτα ασφαλείας συνεπεία διάρρηξης μέχρι 500 ευρώ.
 • Κάλυψη αμοιβών αρχιτεκτόνων – μηχανικών & έξοδα έκδοσης αδειών μέχρι 2.000 ευρώ.
 • Αλλοίωση τροφίμων μέχρι 300 ευρώ.
 • Πρόσκαιρη κάλυψη οικοσκευής εκτός κατοικίας
 • Κάλυψη αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή μέχρι 25% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
 • Κλοπή πιστωτικής κάρτας μέχρι 150 ευρώ ανά πιστωτική κάρτα.
 • Σεισμός κτιρίου και / ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
 • Σεισμός περιεχομένου και / ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού

Μιλήστε μαζί μας

Αίτηση για αποζημίωση

Οι Πελάτες μας

“Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Curabitur aliquet quam id dui posuere.”

“Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Curabitur aliquet quam id dui posuere.”

“Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Curabitur aliquet quam id dui posuere.”

Βάλτε Εσάς και την Οικογένειά Σας σε Καλά Χέρια

Επικοινωνία

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήστε μαζί μας και να μπορέσουμε να βρούμε μαζί το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς.